Algemene info & privacy


Huisregels

 • Een behandeling kan alleen plaatsvinden na het maken van een afspraak.
 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • Uw dossier, dat wettelijk 20 jaar bewaard dient te worden, bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. De therapeut, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier, zal zich tot geheimhouding van persoonsgegevens houden zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving. Uw persoonsgegevens worden dan ook nooit afgestaan aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van u. Echter bij calamiteiten, waarbij uw therapeut niet in de mogelijkheid is om zelf u te informeren, zal een collega, waarmee uw therapeut een overeenkomst heeft, u over deze calamiteit informeren en indien nodig u verder helpen.
 • U heeft recht op inzage in uw eigen dossier en recht tot vernietiging van uw dossier. Dit laatste dient wel schriftelijke aangevraagd worden.
 • De therapeut mag zonder instemming van u geen behandeling verrichten.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien u de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kunt u onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient u contact op te nemen met uw huisarts en/of specialist.
 • U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid.
 • Lichaamsgerichte massage is geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als uw huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten zodat zij een medische diagnose kunnen stellen.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van massagetherapie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
 • Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten hiervan komen voor rekening van de cliënt.
 • Het is aan te bevelen om bij eventuele klacht over de behandeling eerst een persoonlijk gesprek te hebben met de therapeut om samen tot een passende oplossing te komen.